วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

คำอธิษฐานจิตประจำวัน

คำอธิษฐานจิตประจำวัน
ทุกครั้งที่ทำบุญต้องอธิษฐานจิต เพื่อเป็นการตั้งผังชีวิตในอนาคต หลายคนอาจจะเจอปัญหาว่า ทำบุญแล้วไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรดี  จึงขอน้อมนำคำอธิษฐานจิตประจำวันมาแบ่งปัน (ซึ่งได้ปรับให้เหมาะสมกับทุกคน)  หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจ / jawan

คำอธิษฐานจิตประจำวัน

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ  ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ  ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ  ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้
         เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์ บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ ให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ  ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ  ที่สุดแห่งคุณสมบัติ  ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน  มีสมบัติมหาศาล  สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
          ให้ได้บรรลุธรรม สามารถระลึกชาติได้ ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์  ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกราย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์  วิบากกรรมวิบากมาร อุปสรรคต่าง ๆ นานาในชีวิตให้มลายหายสูญ  บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
         ธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้น ได้สำเร็จวิชชา ๓  วิชชา ๘  อภิญญา ๖  ปฏิสัมภิทาญาณ ๔  วิโมกข์ ๘  และจรณะ ๑๕   อย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างไสว  รู้ญาณแม่นยำ
         ขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จ  จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์จงทุกประการเทอญ
นิพพานะ   ปัจจะโย   โหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น