วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รู้ๆไว้แล้วดี คดีพระสงฆ์ จึงสมควรบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.สงฆ์(ศาลสงฆ์)ให้ถึงที่สุดก่อน

"ประโยคบอกเล่า"
..."พระสงฆ์ไทย" มี ๒ สถานะ คือ...

(หนึ่ง) คือ ท่านเป็น "คนไทย" อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

(สอง) คือ ท่านเป็น "พระสงฆ์" ในพระพุทธศาสนา อยู่ภายใต้กฎหมายพระธรรมวินัยซึ่งบัญญัติรับรองไว้โดยพรบ.สงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งก็เป็นกฎหมายของไทย


...สาเหตุที่ท่านต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ๒ ประเภท ก็เพราะ...


(หนึ่ง) คือกรรมบางอย่าง พระสงฆ์กระทำไม่ได้โดยพระธรรมวินัย แต่โดยกฎหมายบ้านเมืองนั้นไม่ห้าม
(สอง) กรรมบางอย่าง พระสงฆ์ทำไม่ได้ทั้งโดยพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง แต่จะถือเป็นความผิดหรือไม่นั้น ต้องให้องค์กรปกครองคณะสงฆ์วินิจฉัยตามหลักพระธรรมวินัยเสียก่อน จึงจะถือว่าเป็นความผิด เพราะในทางพระพุทธศาสนายึดถือเรื่องของเจตนาเป็นสิ่งสูงสุดที่เรียกว่า สจิตตกะ (มีเจตนา)


...ฉะนั้น การจะดำเนินคดีอาญากับพระสงฆ์จะต้องคำนึงถึงศักดิ์ของกฎหมายเป็นสำคัญ!!!


...เมื่อพระสงฆ์กระทำความผิด เมื่อศักดิ์ของกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงสมควรบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.สงฆ์(ศาลสงฆ์)ให้ถึงที่สุดก่อน


จากนั้น จึงดำเนินคดีกับบุคคลนั้น เมื่อศาลสงฆ์สั่งให้สละสมณเพศแล้ว
เช่นนี้... ก็จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย!!!


...กรณีการบังคับใช้กฎหมายทางโลกกับพระสงฆ์หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ผิดหลักพระธรรมวินัย ตามพรบ.สงฆ์ ได้เคยผิดพลาดมาแล้วในอดีต


...ที่จังหวัดสระบุรี มีการบังคับใช้กฎหมายที่ดินที่ประกาศใช้ในกาลสมัยภายหลัง ด้วยการออกหนังสือรับรองสิทธิในที่ดินทับที่ธรณีสงฆ์ แต่ปรากฏว่าที่ดินและที่ธรณีสงฆ์ของวัดแห่งนั้น พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เคยถวายไว้แก่วัดในพระพุทธศาสนาเมื่อ ๔๐๐ กว่าปีที่แล้ว และไม่ปรากฏหลักฐานการยกเลิกวัด จนในที่สุดศาลฎีกาก็พิพากษาให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นของวัดตามพรบ.สงฆ์(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๒-๙๖๓/๒๕๓๐)...อนึ่ง พระมหาเถระบางรูป ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์และถูกบังคับให้สละสมณเพศ จนในที่สุด ศาลทหารก็พิพากษายกฟ้องว่าท่านไม่มีความผิด เพราะทำตามพระธรรมวินัย แต่สิ่งที่ท่านสูญเสียไป กลับไม่มีการชดใช้คืนให้แก่ท่าน จนต้องมีการเดินขบวนประท้วงเรียกร้องกันวุ่นวาย ท่านจึงได้ความยุติธรรมกลับคืนมา...ทั้งหมดที่ยกมา ก็เพื่อจะสื่อความหมายว่า...


(หนึ่ง) การล่วงละเมิดพระวินัยของพระสงฆ์ เป็นสจิตตกะ คือ ต้องมีเจตนา เช่น ถ้ามีเถยยจิตนำเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยอาการแห่งการลักขโมย มีมูลค่าตั้งแต่ ๕ มาสกขึ้นไป ก็ผิด สมควรสละสมณเพศเสีย


(สอง) แต่เมื่อพระสงฆ์อ้างว่าไม่มีเจตนา ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการศาลสงฆ์ตามพระธรรมวินัยที่บัญญัติรับรองไว้ใน พรบ.สงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๕ เสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนในอดีต ต่อเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทางศาลสงฆ์แล้วและพระสงฆ์มิได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร จึงเริ่มกระบวนการตามกฎหมายฉบับอื่น ก็ย่อมได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย


...ทั้งหมดนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล มิได้ชี้ผิดชี้ถูก หากจะมีประโยชน์อันใดจากข้อคิดเห็นนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย เมธีชนก็ย่อมทำตามได้ หากเป็นแนวคิดที่ไร้ประโยชน์ด้วยความด้อยปัญญาไซร้ ก็ได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้า ผู้ด้อยปัญญาด้วยเถิด

-----
นายรักสยาม นามานุภาพ
นายกสมาคมเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
_______________
ที่มาของบทความเฟสบุ๊ก  นายรักสยาม...

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผลไม้ป่า "มะหาด"


มะหาด (ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus lacucha) เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Moraceae ต้นกำเนิดจากภูมิภาคเอเชียใต้ นิยมปลูกเอาไว้ใช้ประโยชน์ทุกส่วนของต้น สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทราย, ดินร่วนปนทราย, ดินร่วน และ ดินเหนียว มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีมาก ชอบบริเวณที่มีความชื้นสูงและแสงแดดเข้าถึงได้น้อย มักขึ้นกระจายตามป่าดิบทั่วไป

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Angiosperm
ชั้น: Dicotyledon
อันดับ: Urticales
วงศ์: Moraceae
สกุล: Artocarpus
สปีชีส์: lacucha
ชื่อทวินาม
Artocarpus lacucha
Buch.-Ham.
ชื่อพ้อง
Artocarpus lakoocha Roxb.

ในแต่ละภูมิภาค มะหาดจะมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันกล่าวคือ ภาคเหนือเรียก "หาดหนุน" ในจังหวัดเชียงใหม่เรียก "ปวกหาด" ภาคกลางเรียก "หาด" ทางภาคใต้เรียก "มะหาด" ในจังหวัดตรังเรียก "มะหาดใบใหญ่" และตั้งแต่จังหวัดนราธิวาสถึงประเทศมาเลเซีย เรียก "กาแย , ตะแป , ตะแปง"

มะหาดเป็นยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ลำต้นตั้งตรง ความสูง 15-20 เมตร เปลือกสีน้ำตาลไหม้เป็นลายแตกละเอียด มีส่วนยอดเป็นพุ่มหนาและทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว ขนาดวงรีจนถึงรูปไข่ กว้าง 5-20 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร ที่ขอบใบมีริวขึ้นโดยรอบ มีขนขึ้นทั้ง 2 ด้านของใบ ดอกจะออกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และกลายเป็นผลในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ลักษณะดอกจะมีสีขาวอมเหลืองมีขนาดเล็ก ผลเป็นผลรวมมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีเหลือง รัศมีจากจุดศูนย์กลางยาว 2.5-5 เซนติเมตร รูปร่างกลมแป้นใหญ่ มีทรงบิ้วเบี้ยวเป็นบางลูก เปลือกนอกผิวขรุขระ เนื้อผลค่อนข้างนุ่ม แต่ละผลย่อยมีเมล็ด 1 เมล็ด รูปทรงรี

การปลูกต้นมะหาดก่อนที่จะปลูกต้นไม่ลงไปต้องฆ่าเชื้อโรคในดินและเพิ่มสารอาหารในดินก่อนเริ่มปลูก โดยขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร แล้วตากดินไว้นาน 1–2 สัปดาห์ จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่สลายตัวดีแล้วรองก้นหลุม นำต้นกล้าลงปลูกกลบดินให้แน่นระยะเริ่มปลูกควรรดน้ำทุกวันถ้าฝนไม่ตกและต้นกล้ายังตั้งตัวไม่ได้ ควรใช้ไม้หลักปักยึดกับลำต้นกันโยกและทำที่บังแสงแดดด้วย นอกจากนี้เมื่อต้นโตขึ้นควรกำจัดวัชพืชรอบ ๆ โคนต้นเป็นบางครั้ง

ประโยชน์
ต้นมะหาดที่สามารถนำมาใช้ผลประโยชน์ได้นั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ทางสมุนไพร
แก่น - ใช้แก่นมะหาดสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ต้มเคี่ยวกับน้ำจนเกิดฟอง ช้อนฟองออก กรองกับผ้าขาวบาง พักสะเด็ดน้ำ แล้วนำมาตากให้แห้งหรือย่างกับไฟ นำมาบดจะได้ผงสีเหลืองเรียกว่า "ปวกหาด" ใช้ผงประมาณ 3-4 กรัมหรือ 1-2 ช้อนชา ผสมกับน้ำสุกที่เย็นแล้ว สามารถผสมน้ำมะนาวลงไปด้วย รับประทานก่อนอาหารเช้า หลังปวดหาดไปแล้ว 2 ชั่วโมง ให้รับประทานดีเกลือตาม เพื่อถ่ายตัวพยาธิออกมา สามารถทานแก้อาการท้องผูก, ท้องอืด, ท้องเฟ้อได้หรือนำผงปวกหาดมาละลายกับน้ำ ทาแก้ผื่นคัน
ราก - ใช้ลดอาการไข้ แก้กระษัยเส้นเอ็น ขับถ่ายถ่ายพยาธิ แก้พิษร้อน

เปลือก - ใช้ลดอาการไข้
ทางนิเวศน์
ต้นไม้ - ให้ความร่มรื่น ให้ร่มเงา ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

ทางเนื้อไม้
เนื้อไม้ - ใช้ทำเสา หมอนรองรางรถไฟ สะพาน ด้ามเครื่องมือทางการเกษตร ผืนระนาดเอก ผืนระนาดทุ้ม และลูกโปงลาง เป็นไม้เนื้อหยาบ แข็ง เหนียวและทนทาน ปลวกและมอดไม่ขึ้น สามารถเลื่อย, ไส, ตบแต่งได้ง่าย


ด้านโภชนาการ
ผลไม้ - เมื่อสุกสามารถรับประทานได้ เนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวาน


ด้านสารสกัด
สารสกัด - ลดอาการผมร่วง กระตุ้นการงอกของเส้นผม แก้โรคเริม ช่วยทำให้โรคผิวหนังค่อย ๆ หายไป ลดความคล้ำของเม็ดสีผิว


ด้านเบ็ดเตล็ด
ราก - ย้อมสีผ้า (ให้สีเหลือง)
เปลือก - นำไปทำเชือก


ต้นไม้ประจำจังหวัด
เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้นำไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นมะหาดในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
________________________
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คุย เป็นชื่อผลไม้โบราณ

ผลไม้พื้นบ้าน : ลูกคุย"

คุย ชื่อวิทยาศาสตร์ Willughbeia edulis Roxb. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ancylocladus cochinchinensis Pierre) จัดอยู่ในวงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE)


สมุนไพรเถาคุย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กะตังกะติ้ว (ภาคกลาง), หมากยาง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุรินทร์, ศรีษะเกษ, อุบลราชธานี), ตังตู้เครือ (ลำปาง), คุยช้าง (ปราจีนบุรี), คุยหนัง (ระยอง, จันทบุรี), อีคุย (ปัตตานี), โพล้พอ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), อากากือเลาะ (มลายู-ปัตตานี), ต้นคุย เถาคุย เครือ (ไทย), เครือยาง, บักยาง เป็นต้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้เถา ทอดเอนเกาะเกี่ยวต้นไม้อื่นโดยมีมือเกาะ เปลือกลำต้นเรียบเกลี้ยงสีน้ำตาลเข้ม ทุกส่วนมียางขาวข้นหรือเหลืองอ่อน ๆ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 7-10 ซม. ปลายมนเป็นติ่งแหลมสั้น โคนมนหรือสอบ แผ่นใบหนาเป็นมัน ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน เส้นแขนงใบถี่และเกือบขนานกัน มีข้างละ 15-20 เส้น ระหว่างเส้นแขนงใบมีเส้นแขนงใบสั้น ๆ แทรกกลาง จึงทำให้ดูเหมือนเส้นแขนงใบถี่มากขึ้น เส้นเหล่านี้เห็นได้ชัดทางด้านล่าง ก้านใบเกลี้ยง ยาวไม่เกิน 1 ซม. ช่อดอกสั้น ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ช่อหนึ่ง ๆ มีน้อยดอก ดอกสีขาวหรือชมพูเรื่อ ๆ เมื่อบานเต็มที่กว้างประมาณ 2.5 ซม. กลีบเลี้ยงเล็กมี 5 กลีบ ปลายกลีบมนและมีขนตามขอบ กลีบดอกรูปทรงแจกัน ปลายบานออกแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกเรียวแหลม ภายในหลอดด้านในมีขนประปราย ด้านนอกเกลี้ยง เกสรเพศผู้ติดอยู่ที่โคนหลอดกลีบดอกด้านใน รังไข่เล็ก กลม มีช่องเดียว มีออวุลจำนวนมาก ผลกลมหรือค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5 ซม. เปลือกนอกหนา แข็ง เป็นมัน ภายในมีเยื่อนุ่ม ๆ สีเหลืองอ่อนซึ่งหุ้มเมล็ดอยู่ ผลแก่จัดสีเหลือง


ประโยชน์
ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวาน ผลดิบมีรสเปรี้ยวฝาด ผลแห้งย่างไฟ บดทาแผล เถาและรากมีรสฝาด แก้มือเท้าอ่อนเพลีย ต้มดื่มแก้บิด แก้โรคตับ แก้โรคคุดทะราด แก้เจ็บคอ เปลือกต้นมีรสฝาด ต้มดื่มแก้ปวดศีรษะ ยางมีรสฝาดร้อน ทาแผล แก้คุดทะราด

Willughbeia is a genus of plant in the family Apocynaceae,first described as a genus in 1820. It is native to Southeast Asia with a few species in the Indian Subcontinent. Several species have edible fruits enjoyed in many countries. Many species are vines with sticky latex.
อ้างอิง วิกิพีเดีย

ลักษณะของต้นคุย
ต้นคุย จัดเป็นไม้เถาเนื้อแข็งรอเลื้อยขนาดใหญ่ เลื้อยไปได้ไกลประมาณ 10-15 เมตร มีลำเถาที่ใหญ่และแข็งแรงมาก แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก มีมือยึดเกาะ เปลือกลำต้นเกลี้ยงเป็นสีน้ำตาล ทุกส่วนของต้นจะมีน้ำยางสีขาวขุ่น พบได้ตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าโปร่ง และป่าเบญจพรรณ เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

"ไปรษณีย์ไทย' แจกแสตมป์"ในหลวงรัชกาลที่ 9" ฟรี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการแจกตราไปรษณียากร หรือ แสตมป์ ที่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ประชาชนฟรี เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก ล่าสุดทาง ปณท มีการกำหนดจำนวนที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนแล้วทั้งสิ้น 9,999,999 ดวง โดยแสตมป์ที่จะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจะเป็นในรูปแบบของแสตมป์ดวงละ 1 บาท ซึ่งเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน แปะลงบนไปรษณียาบัตร พร้อมตราประทับ ลงวันที่ 13 ตุลาคม นวมถึงจะมีบทกลอน หรือพระราชดำริของรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตีพิมพ์ลงบนไปรษณียบัตร โดยในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ

“ในการแจกเบื้องต้นจะกระจายไปยังที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่มีโอกาสเก็บแสตมป์เป็นที่ระลึกอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งวิธีการรับแสตมป์ของประชาชนขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ส่วนการแจกจะเริ่มเมื่อใดนั้น ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ เพื่อนำไปจัดพิมพ์ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ปณท จะเรงดำเนินการให้เร็วที่สุด” นางสมรกล่าว
................
ที่มา นสพ มติชน

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

นักกีฬาและนักแสดง/ภาพพระพุทธเจ้า

เป็นภาพที่หาดูยากค่ะ ไปเจอภาพนี้และคำบรรยายที่เป็นภาษา หล้ายอินเดีย/ศรีลังกา/อะไรทำนองนั้น
พยายามเข้าไปแปล จาก กูลเกิล ก็ไม่รุ ไม่ได้เรื่องค่ะ ไม่ออกมาให้สักคำ แต่คงเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะ..
เพราะทั้ง โรเจอร์ นักเทนนิส สุดยอดของโลก และนักแสดงชาวอเมริกา สองคนนี้ถือว่าสุดยอดของโลก
....
ទាំងពីរនាក់នេះ ជាកីឡាករបាលទាត់ មុននឹងប្រកួតបានមកប្រទេសថៃ អោយលោកស្រោចទឹកនៅខែមុន ហើយសន្យាថាបើក្រុមខ្លួនឈ្នះការប្រកួតមែន នឹងលះបង់សាសនាយេស៊ូដែលខ្លួនកាន់មកយូរហើយ មកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ។ ឥឡូវបំណងរបស់ខ្លួនបានសំរេចហើយ រីករាយកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរហូត ។សាធុៗៗ
ภาพและข้อมูลจาก https://www.facebook.com/so.chennor?fref=photo

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

คำอธิษฐานจิตประจำวัน

คำอธิษฐานจิตประจำวัน
ทุกครั้งที่ทำบุญต้องอธิษฐานจิต เพื่อเป็นการตั้งผังชีวิตในอนาคต หลายคนอาจจะเจอปัญหาว่า ทำบุญแล้วไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรดี  จึงขอน้อมนำคำอธิษฐานจิตประจำวันมาแบ่งปัน (ซึ่งได้ปรับให้เหมาะสมกับทุกคน)  หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจ / jawan

คำอธิษฐานจิตประจำวัน

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ  ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ  ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ  ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้
         เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์ บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ ให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ  ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ  ที่สุดแห่งคุณสมบัติ  ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน  มีสมบัติมหาศาล  สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
          ให้ได้บรรลุธรรม สามารถระลึกชาติได้ ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์  ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกราย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์  วิบากกรรมวิบากมาร อุปสรรคต่าง ๆ นานาในชีวิตให้มลายหายสูญ  บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
         ธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้น ได้สำเร็จวิชชา ๓  วิชชา ๘  อภิญญา ๖  ปฏิสัมภิทาญาณ ๔  วิโมกข์ ๘  และจรณะ ๑๕   อย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างไสว  รู้ญาณแม่นยำ
         ขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จ  จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์จงทุกประการเทอญ
นิพพานะ   ปัจจะโย   โหตุ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สะสม 3

การประชุมโลกญี่ปุ่นครั้งที่ 6 ไปรษณีย์ ญี่ปุ่นออกแสตมป์ ที่ระลึก ยาสูบหรือสุขภาพแสตมป์ที่ระลึก

ไปรษณีย์ญี่ปุ่นโพสต์ โฟร์ซีซั่ดอกไม้สี่ชุดฉบับดอกพลัม
แสตมป์ญี่ปุ่น
19 July 1999 (Heisei 11)
สัปดาห์แห่งการเขียนจดหมายสากล อวยพร 1999

ผีเสื้อบนจักรยานสูง: ศิลปะชิ้นเดิมขนาดเล็กและราคาไม่แพงใน 1,952 แอร์จดหมายซองจดหมาย
เครดิตภาพ https://goo.gl/XRMoQW
เพลงญี่ปุ่นแสตมป์ชุดดอกเก้าฉบับ
ชื่อเพลงแสตมป์ญี่ปุ่นชุดดอกไม้ฉบับที่เก้า
ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 1981 (อังคาร)
เครดิตภาพ http://goo.gl/MTBOIa
แสตมป์ญี่ปุ่น ภาพหญิงสาวชาวญี่ปุ่น


วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

สะสมสอง

พระของขวัญรุ่น “เหรียญปราบมารทองสำเร็จ” ของขวัญที่ระลึกถึงบุญ
พระของขวัญรุ่น “เหรียญปราบมารทองสำเร็จ” ของขวัญที่ระลึกถึงบุญ

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ "เหรียญปราบมาร"10 ต.ค. 51 ชิตังเม...รวย

สะสมหนึ่ง


ในโอกาสปีมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมเฉลิมฉลองด้วยการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด “60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกเล่ารายละเอียดพร้อมเปิดเผยเบื้องหลังพระฉายาลักษณ์ที่กลายมาเป็นภาพบนแสตมป์มหามงคล ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน เมื่อวันก่อน


แสตมป์ที่ไทยระลึก 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2555 ยังไม่ใช้

ซองวันแรกจำหน่ายชุดวันสงกรานต์ปี 2535 รูปนักษัตรลิง

รัชกาลที่ห้า
เพื่อที่ระลึกงานกาชาดฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสครบ 160 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ไปรษณีย์ไทย ...
Postageวันเด็กไทย 2511วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

ภาพแสตมผลไม้ไทยชุดที่สอง

ประวัติสแตมป์  : แสตมป์ไทยชุดผลไม้ไทยชุด 2 วันแรกจำหน่าย 25 มิ.ย. 2522

ภาพแสตมป์ชุผลไม้ไทยชุดที่๑


แสตมป์ผลไม้ไทยชุดที่หนึ่ง/เป็นชุดที่มีผู้นิยมหามาไว้ครอบครองเยอะมาก